-Algemene voorwaarden

 1.      Goederen worden enkel geleverd op de stoep of op goed doorgangbare wegen of doorgangen, dit wil zeggen minstens een doorgang van 4M breed         en goede losplaats. Er worden geen materialen over muren, poorten, hagen, afsluitingen of andere hindernissen geleverd.
 2.      Betonproducten en gelakte materialen kunnen niet worden teruggenomen. Speciaal bestelde goederen of goederen die speciaal bij de fabrikant             dienen gemaakt te worden, kunnen niet geannuleerd worden.
 3.      Verzonden goederen dienen bij teruggave in dezelfde ongeopende verpakking terug gestuurd worden op eigen kosten.
 4.      Het bedrag van deze factuur is contant betaalbaar bij levering of afhaling, indien niet voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere               geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen.
 5.      Onze offertes zijn niet bindend en mits onverkocht.

De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ter aanduiding gegeven en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of welke schadevergoeding dan ook.

 1.     Klachten dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat de gebreken in deze goederen of diensten         betreft en binnen de drie dagen na datum van deze factuur, voor wat de inhoud van de factuur betreft.
 2.     De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
 3.     Onze waarborg , in geval van gebrekkig materiaal of constructie, verplicht ons enkel de als gebrekkige erkende stukken kosteloos te vervangen.            Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden toegezonden.
 4.     Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder i               ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet betaling een intrest van 1% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigd saldo.
 5.   Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 15 dagen na factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en          zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10% dit bij toepassing van art. 1152 van het            burgerlijk wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 van het                burgerlijk wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De betreffende vergoeding wordt als een      billijke schadevergoeding erkend. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 250,00€ mogen bedragen.
 6.   De koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige betaling, zelfs tegen derden.
 7.   Elke betwisting in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Leuven.

Het opmaken of afgeven van wissels doet geen afbreuk aan deze bevoegdheid.

 1.   Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel deze als bijzondere en hebben voorrang      op deze van de koper.
 2.   We houden nooit rekening met de algemene koopvoorwaarden van de koper.     

Deze koopvoorwaarden zijn van nul en generlei waarde, zolang ze niet uitdrukkelijk door ons goedgekeurd worden.

 1.   Betaling, zelfs gedeeltelijke, van deze factuur geldt als ontvangstbewijs van de vermelde goederen.          
 2.   Paletten  zullen aangerekend worden, dit met een bedrag van 10€ per pallet en dit vanaf 21/05/2013.     
 3.   Geplaatste bestellingen kunnen enkel aangetekend geanulleerd worden binnen de 3 dagen, anders zullen kosten aangerekend worden ten bedrage van    15% van de totale aankoopprijs van bestelling. Mails en dergelijke kunnen niet aanvaard worden.
 4.   Bestellingen dienen afgehaald te worden binnen de maand na bestelling, anders zullen extra kosten in rekening gebracht worden en dit met 0,5€ per dag.

Scrol naar boven